Виховна діяльність

Нормативні документи


ЗАКОНИ УКРАЇНИ


.КОНЦЕПЦІЇ

Міністерство освіти і науки України

НаказСистема виховної роботи

Становлення української державності, інтерпретація у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна та патріотична ідеї, спрямовані на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина та патріота своєї держави. Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного, громадянського, патріотичного, превентивного та сімейного виховання

Мета виховної роботи:

формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя

Завдання виховної роботи:

- формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;

- формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення;протистояти виявам несправедливості, жорстокості;

- формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;

- виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;

- виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

- формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.


При організації виховної роботи в школі керуємося принципами:

В сучасних умовах лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного та психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи та засоби виховання

Методи виховання:

Засоби виховання:

Прийоми виховання:

 • довіра;

 • прохання,

 • нагорода,

 • методики колективної і групової діяльності


Завдання виховання:

 • Формування громадянських і соціальних рис громадянина України:

 • Виховання свідомого громадянина

 • Виховання патріотизму

 • Національна самосвідомість

 • Розвиток духовної сфери особистості

 • Готовність відповідати за свої вчинки

 • Загальна культура

 • Загальнолюдські норми

 • Розвиток творчих здібностей дитини, її талантів, обдарувань (варіативна частина, позакласна робота).

 • Створення умов для саморегуляції дитини та постійної потреби в самовдосконаленні.


Зміст виховної роботи:

 • Виховання учнів на засадах гуманістичної загальнолюдської моралі.

 • Формування національної самосвідомості.

 • Опора на принцип гуманізму в спілкуванні дитина-дитина, дитина-вчитель, дитина-батьки.

 • Застосування діагностики ефективності виховного процесу.

 • Орієнтація на індивідуальні програми розвитку особистості учня.

 • Захист прав і свобод дитини.

 • Включення в соціально-культурну творчість.

 • Розвиток високого рівня мовної культури.

Для досягнення результату будуємо виховну роботу за такими напрямкам